LISA OÜ ANTEGENES PRIVAATSUSTINGIMUSTELE

1. Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatava teadusuuringu “HPV kodutest sõeluuringus mitteosalenud naistele: randomiseeritud teostatavusuuring” (edaspidi: Teadusuuring) veebiteenuse keskkonna pakkujaks on OÜ Antegenes (registrikood 14489312, aadress Raatuse 77, Tartu 50603) (käesolevas dokumendis edaspidi: volitatud töötleja).

2. Teadusuuringu raames antakse seotud isikutele juurdepääs volitatud töötleja infosüsteemile ja selle kasutusvõimalus.

3. Volitatud töötleja ettevõttes on kasutusel privaatsustingimused: https://antegenes.com/et/legaalne/privaatsustingimused/

4. Käesolevas lisas on sätestatud täiendavad tingimused Teadusuuringuga seotud toimingute teostamisel ja seotud isikutele privaatsustingimuste erisuste täpsustamiseks. Lisas sätestatud täiendavad tingimused on ülimuslikud võrreldes volitatud töötleja privaatsustingimustega ning nendes sisalduvad punktid kohalduvad Teadusuuringu projektis osalevatele isikutele.

5. Volitatud töötleja poolne Teadusuuringu raames läbiviidav andmetöötlus on rangelt eesmärgipärane. Uuringus osalevate isikute andmeid ei kasutata ühelgi muul eesmärgil peale Teadusuuringu läbiviimiseks vajalike tegevuste.

6. Volitatud töötleja edastab punktis 7 nimetatud isikuandmed Teadusuuringu läbiviimiseks sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum. Volitatud töötleja ei edasta isikuandmeid Teadusuuuringu täitmisse mitte kaasatud kolmandatele isikutele.

7. Volitatud töötlejal on õigus järgmiste isikuandmete töötlemiseks: nimi, isikukood, kontaktandmed (e-post, telefoninumber).

8. Isikuandmete ja konto säilitamine. Teadusuuringuga seotud isikuandmed ning kontod kustutatakse peale nende töötlemise eesmärgi täitmist, kuid hiljemalt 31. detsembriks 2020.

9. Volitatud töötleja poolt Teadusuuringu jaoks pakutav teenus on uuringus osalejale tasuta ning uuringus osalejal ei ole ka endal õigus uuringus osalemise eest volitatud töötlejalt tasu nõuda.

10. Isiku autentimiseks kasutatakse Dokobit UAB (reg. nr. 301549834) teenuseid. Teenuse pakkumisel kohalduvad Dokobit UAB andmetöötlustingimused, mis on leitavad aadressilt https://www.dokobit.com/et/uhilduvus/dpa

11. Muus osas rakenduvad üldtunnustatud isikuandmete kaitse tingimused.