fbpx

Privaatsustingimused

Viimati muudetud: 04.05.2020

OÜ Antegenes isikuandmete töötlemise üldtingimused

OÜ Antegenes, registrikood 14489312, edaspidi „Antegenes“ osutab erinevaid tervishoiuteenuseid ja muid teenuseid. Seoses teenuste osutamisega töötleb Antegenes isikuandmeid. Käesolev dokument kirjeldab, kuidas Antegenes Teie isikuandmeid töötleb, kui pöördute meie poole teenuse saamiseks. Palun tutvuge käesolevate tingimustega ning kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel.

Antegenes võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud Antegenesi veebilehel.

1. Mõisted

„GDPR“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Isikuandmed on näiteks teie nimi, isikukood, e-posti aadress, andmed terviseseisundi kohta, geneetilised andmed.

„Kehtiv õigus“ – kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikuandmete kaitse seadus või muud GDPR-i riigisisesed rakendusaktid ja tervishoiuteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid.

„Patsient“või „andmesubjekt“ – füüsiline isik, kes pöördub või on pöördunud Antegenesi poole teenuse saamiseks.

„Antegenes“või „andmesubjekt“ – OÜ Antegenes, registrikood 14489312.

„Töötlemine“- isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav Töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tähenduses on Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja on Antegenes.

„Volitatud Töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. Üldsätted

2.1. Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui pöördute Antegenesi poole teenuse saamiseks.

2.2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad Antegenesi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid.

2.3. Antegenes tagab Patsientide Isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega.

Kõige olulisemad õigusaktid, millest Antegenes Patsiendi Isikuandmete töötlemisel lähtub on tervishoiuteenuste korraldamise seadus, ravikindlustusseadus, ravimiseadus, isikuandmete kaitse seadus ja GDPR.

3. Millal ja millistel eesmärkidel Antegenes isikuandmeid töötleb

3.1. Antegenes töötleb Patsientide Isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.

3.2. Kui pöördute Antegenesi poole tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teile konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks. Sellisel juhul töötleme Teie Isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja Teiega sõlmitud lepingu alusel Teie tellitud tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teie tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Terviseandmete koosseis, mida me konkreetsel juhul töötleme, sõltub osutatavast tervishoiuteenusest. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud tervishoiuteenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Antegenes ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on lubatud kehtiva õiguse alusel.

3.3. Kui pöördute Antegenesi poole muu teenuse kui tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teie tellitud teenuse osutamise eesmärgil. Teile teenuse osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile teenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas Teie terviseandmeid, kui terviseandmete töötlemine on vajalik teenuse osutamiseks. Samuti võime töödelda Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud teenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Antegenes ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse alusel.

3.4. Patsiendi rahulolu analüüsimise ja hindamise eesmärgil on Antegenesil õigus küsida osutatud teenuste kohta Teilt tagasisidet. Kui patsient on alaealine, võidakse küsida tagasisidet tema vanemalt või eestkostjalt.

3.5. Kui olete andnud meile eraldi nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, on Teie Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Teie antud nõusolek. Sellisel juhul töötleme Teie isikuandmeid nõusolekus kindlaksmääratud eesmärkidel ja nõusolekul toodud ulatuses. Kui olete andnud meile nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus meile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

4. Isikuandmete edastamine ja volitatud töötlejate kasutamine

4.1. Antegenes ei edasta Teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.

4.2. Antegenesil on kehtiva alusel õigus kasutada Isikuandmete töötlemisel Volitatud Töötlejaid. Antegenesi Volitatud Töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel Patsientide Isikuandmeid Töödelda. Antegenes kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnerid, kes on võtnud kohustuse töödelda Isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja kehtiva õigusega. Käesolevas peatükis nimetatud Antegenesi volitatud töötlejate ring ei ole piiratud ning Antegenes võib volitatud töötlejana kasutada ka käesolevas peatükis nimetamata isikuid. Antegenes kasutab volitatud töötlejatena eelkõige erinevaid tervishoiuteenuseid osutavaid koostööpartnereid (nt üld- või eriarstiteenust osutavad koostööpartnerid, keda Antegenes Patsiendile teenuse pakkumisel kasutab), IT-partnereid (erinevad serveriteenuste osutajad, IT-tugiteenuse osutajad, sideteenuse osutajad, muud infotehnoloogia teenuse pakkujad), turunduspartnereid, makseteenuste osutajaid (nt Maksekeskus AS) ning muude teenuseosutajad või koostööpartnerid.

5. Isikuandmete säilitamine

5.1. Antegenes ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.

5.2. Antegenes säilitab dokumente, mis sisaldavad Isikuandmeid, vastavalt õigusaktides sätestatud tähtaegadele.

5.3. Patsiendi DNAd ja genotüübi andmeid hoiustatakse ja töödeldakse pseudonümiseeritult Tartu Genoomika Instituudis (Riia 23b, 51010 Tartu, Eesti). Sellega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta telefoni +372 737 40 23 või e-maili mari.nelis@ut.ee teel. Tartu Genoomika Instituudis hoiustatakse patsiendi andmeid vastavalt õigusaktides sätestatud tähtaegadele. Patsiendil on kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused Tartu Genoomika Instituudis hoitavate andmete suhtes.

6. Teie andmesubjekti õigused

6.1. Teil on Teie Isikuandmete töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused.

6.2. Teil on Isikuandmete töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

6.2.1. juurdepääsuõigus: Teil on õigus igal ajal küsida, kas Antegenesil on Teie kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Antegenes Teie kohta töötleb;

6.2.2. õigus Isikuandmete parandamisele: Teil on õigus taotleda Antegenesilt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

6.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada Antegenesile vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes;

6.2.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Teil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja kui olete on nõusoleku tagasi võtnud;

6.2.5. õigus piirata Töötlemist: Teil on õigus nõuda, et Antegenes piiraks Teie Isikuandmete töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Antegenes ei vaja Teie Isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud Isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite

6.2.6. õigus võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus Antegenesile antud nõusolek tagasi võtta;

6.2.7. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Antegenesilt Isikuandmeid, mida Klient on ise Antegenesile esitanud ning mida töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Antegenes edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;

6.2.8. õigus esitada kaebus: Kui leiate, et teie Isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6.3. Teie käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Antegenesi juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

6.4. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

7. Küpsised

7.1. Veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies) ja sarnaseid tehnoloogiaid (nt pikslisildid), et tagada Veebilehe tehniline toimimine, Veebilehte arendada ning pakkuda Teile paremat teenust.

7.2. Rakendame oma Veebilehel Matomo veebi analüüsimise tööriista, mis kogub üldandmeid selle kohta, kuidas külastaja meie Veebilehte kasutab. Näiteks kogub Matomo andmeid külastajate geograafia, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta, külastamise aja ja kestuse ning veebilehtede külastuste hulga ja nende vahel liikumise kohta. Kogutavaid andmeid näeme üksnes isikustamata kujul. Saadud teavet kasutame, et muuta oma Veebilehte külastajasõbralikumaks. Rohkem informatsiooni leiate Matomo kodulehelt

7.3. Külastajate eristamiseks kasutame oma veebilehel pikslisilte (nt Facebook Pixel). Need koguvad teavet, mis aitab meil optimeerida Facebooki reklaame, luua sihtvaatajaskonda ja kuvada asjakohaseid reklaame inimestele, kes on meie veebilehte kasutanud. Need küpsised ei salvesta otseselt isikuandmeid, üksnes tuvastavad teie brauseri ja seadme. Rohkem informatsiooni leiate Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

7.4. Veebilehe küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi. Kui blokeerite oma veebilehitseja seadete abil kõik küpsised, ei pruugi te meie Veebilehele või mõnele selle osale juurde pääseda.

8. Isikuandmete turvalisus

8.1. Antegenes kohustub tagama Isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

8.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Antegenes Isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

9. Kontaktid

9.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust Antegenesiga või Antegenesi andmekaitsespetsialistiga telefoni, e-posti või posti teel.

Antegenesi kontaktandmed on:

Ärinimi: OÜ Antegenes
Aadress: Raatuse 77, Tartu 50603
Telefon: Tel: +372 5377 8141
E-post: info@antegenes.com

Antegenesi andmekaitsespetsialist:

Berit Kolk; e-post: berit.kolk@antegenes.com; telefon: +372 5377 8141