Polügeense riskiskoori tehnoloogial põhineva rinnavähi täppisennetuse rakendamine

Projekt AnteNOR

Projekti elluviimise periood: 01.07.2021-30.04.2024
Toetuse summa: 761 360,20 €
Projekti summa: 1 523 025 €

Antegenes on toonud meditsiiniseadmete turule rinnavähi geneetilist riski hindava testi AnteBC, mis põhineb polügeense riskiskoori tehnoloogial. AnteBC võimaldab eristada naiste geneetilist eelsoodumust rinnavähi tekkeks ning anda selle alusel täpsemad soovitused rinnavähi ennetuseks ja varajaseks avastamiseks.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on AnteBC testi rakendamine Norra naiste rinnavähi sõeluuringus. Praegune rinnavähiennetus on vanuse põhine, kuid AnteBC rakendamine sõeluuringu valiku tegemisel võiks vähendada rinnavähi suremust ~20%. Projekti käigus valmistatakse ette AnteBC testi viimine Norra turule: koostöös Norra partneritega hinnatakse AnteBC toimivust Norra rahvastikus, viiakse läbi pilootuuring ning koostatakse dokumentatsioon Norra tervishoiusüsteemis avaliku rahastuse taotlemiseks.

 

Projekti tulemus

Projekti lõpuks on analüüsitud AnteBC testi toimivust Norra rahvastiku geneetilistel andmetel, viidud läbi edukas kliiniline uuring Norra raviasutustes ning koostatud vajalik teaduslik ja regulatiivne dokumentatsioon rinnavähi täppisennetuse rakendamiseks. Samuti on läbi viidud vajalikud tervishoiu valdkonna koolitused.

 

Meist

Antegenes on innovatsioonile suunatud tervisetehnoloogia ettevõte ja meditsiinilabor, mis loob ja rakendab geeniinfol põhinevaid lahendusi tõsiste komplekshaiguste personaliseeritud ennetuseks.

 

Projekti progress

Juuli – detsember 2021

 • AnteNOR projekti algus
 • Green ICT projekti mainiti Delfi Ärilehe artiklis
 • Kaardistasime ja intervjueerisime Norra peamisi sidusrühmi, kes töötavad rinnavähi ja rinnavähi mammograafilise sõeluuringu valdkonnas
 • Taotlesime ja saime eetikakomitee heakskiidu geneetilise analüüsi uuringuks
 • Alustasime Norra geneetiliste andmete analüüsi
 • Antegenes liitus Oslo vähiklastriga (Oslo Cancer Cluster)
 • Ettekanne AnteNOR projekti ja Antegenesi kohta Oslo Cancer Cluster’i virtuaalsel aastakoosolekul 15. detsembril

Jaanuar – juuni 2022

 • Alustasime koostööd Oecona AS-iga
 • Osalesime maailmanäitusel EXPO 2020 Dubais, et arendada rahvusvahelist koostööd
 • Green ICT projekti mainiti e-Estonia blogi artiklis
 • Alustasime Norra tervishoiu põhise kulutõhususe analüüsi väljatöötamist
 • Oslo Cancer Cluster ja Antegenes korraldasid Oslos AnteNOR seminari
 • Kliinilise pilootuuringu protokoll on loodud ja valmis
 • Taotlus AnteNOR kliinilise pilootuuringu läbiviimiseks esitati piirkondlikule eetikakomiteele

Juuli – detsember 2022

 • Saime etikakomitee heakskiidu uuringu läbiviimiseks Oslo Ülikooli haiglas ja Vestre Vikeni haiglas.
 • Kliiniline uuring registreeriti andmebaasis ClinialTrials.gov.
 • Töötasime välja kliinilise uuringu logistika teekonnad, uuringu assistent kaasati Vestre Vikeni haiglas.
 • Viisime läbi Antegenesi PRSi toimivuse retrospektiivse hindamise Norra andmetel. Esialgsed tulemused on koostatud ja esitletud plakatina Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine 2022 konverentsil “Precision Medicine Research And Implementation: Rebooting In The Nordics Post-Covid” (3-4 november 2022, Kopenhaagen, Taani) (Akdeniz et al. “Implementation of polygenic risk score guided breast cancer prediction in Norwegian data”).
 • Oecona töötas välja kulu-kasulikkuse esialgse mudeli Norra tervishoiukeskkonna jaoks. Alustati koostööd Rootsi tervishoiuökonomistidega.
 • Töötati välja Norra tervishoiule omased tervishoiutehnoloogia hindamise ja juurutamise võimalused.
 • Artikkel “Preventing breast cancer in Norway” on kirjutatud ja avaldatud Oslo vähiklastri veebisaidil.

Jaanuar – juuni 2023

 • Valmis kulutõhususuuring, milles hinnati AnteBC-põhist rinnavähi sõeluuringut võrreldes alternatiividega.
 • Kogusime ja arendasime teavet välistest ja sisemistest allikatest tervisetehnoloogia hindamiseks.
 • Veebruaris algas kliiniline uuring Oslo ülikooli haiglas ja Vestre Vikeni haiglas.
 • AnteBC polügeense riski mudel on ümber kalibreeritud kasutamiseks Norra populatsioonis. Käsikiri on esitamisel.
 • Geneetikal põhineva rinnavähi sõeluuringu programmi juhise dokumendi kavand on välja töötatud ja tutvustatud partneritele ja välisekspertidele Norras ja Ühendkuningriigis.
 • Oslo vähiklastri veebisaidil kirjutati ja avaldati kolm artiklit:
 1. 23. veebruaril kliinilise uuringu käivitamise kohta.
 2. 30. mail Antegenesi toetuse kohta Ameerika meditsiinigeneetika ja genoomika instituudi hiljutistele juhistele.
 3. 27 juunil Norwegian Cancer Mission Hub’i korraldatud kohtumisel esitletud AnteNOR projekti tulemuste kohta.

Projekti kontakt

OÜ Antegenes
Dr Peeter Padrik
peeter.padrik@antegenes.com