Kasutustingimused

Viimati muudetud: 15.05.2023

OÜ ANTEGENES TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad üldtingimused (Üldtingimused) käsitlevad OÜ Antegenes (registrikood 14489312, aadress Raatuse 21, Tartu 50603) (“Antegenes”, “meie”, “teenusepakkuja”) ja teenuseid kasutava isiku (kõigi teenuste puhul üldnimetusega “Kasutaja”) õiguseid ja kohustusi teenuste kasutamisel (tellitud testidega seonduvad teenused, Antegenes infosüsteemi teenused ja konto haldus, geneetilised konsultatsioonid, uuringus osalemisega seonduvad või muud pakutavad teenused).

Peamiselt pakub Antegenes geneetiliste komplekshaiguste testide teostamisega seonduvaid teenuseid ning meditsiinilisi konsultatsioone. Kasutaja poolt esitatud eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes nõuetele vastava nõusolekuvormi alusel. Antegenesi teenuste kasutamine on seotud lisaks Üldtingimustele ka Privaatsustingimustega (https://antegenes.com/legal/privacy-statement/) ja vajadusel ka vastavate paberkandjal või elektroonselt kinnitatavate Nõusolekuvormidega, mis kõik kokku moodustavad Teenuste Tingimused ja Nõuded (ToS). Kasutajale rakenduvad Üldtingimuste punktid sõltuvad tellitavate või uuringus pakutavate Teenuste täpsest sisust.

TEENUSEID TELLIDES JA KASUTADES KINNITAN MA, ET OLEN LUGENUD, SAAN ARU JA NÕUSTUN KIRJELDATUD TEENUSTE TINGIMUSTE JA NÕUETEGA, MIS HÕLMAVAD ÜLDTINGIMUSI, PRIVAATSUSTINGIMUSI JA KOHALDUVAID NÕUSOLEKUVORME.

1. Üldtingimuste ulatus

1.1 Üldtingimused sätestavad teenusepakkuja ning Kasutaja õigused, kohustused ja vastutuse teenuse osutamisel.

1.2 Teenuse osutamise lepingu moodustavad Üldtingimused ning Kasutajaga eraldi suuliselt või kirjalikult kokkulepitud tingimused. Lisaks eeltoodule reguleerivad poolte vahelisi suhteid Kasutajale teatavaks tehtud sisereeglid (nt. teenusepakkuja sisekorrad, hea tava) ning asjakohased Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktid (sh võlaõigusseadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus, ravikindlustuse seadus, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.3 Üldtingimustes ning muudes poolte suhteid reguleerivates dokumentides sätestatu vastuolu korral kohaldatakse muude kokkulepete tingimusi.

2. Teenuse sisu ja nõusolek teenuse osutamiseks

2.1 Teenuseks loetakse teenusepakkuja poolt pakutavaid tervishoiu- ja muid teenuseid, mille hulka kuuluvad geneetiliste riskitestide pakkumine, meditsiinilised konsultatsioonid ja muud pakutavad tooted ja teenused. Teenuste nimekiri võib ajas muutuda ja ka lisanduvate teenuste pakkumisele rakendub ToS.

2.2 Kui Kasutajale osutatakse tervishoiuteenust, siis on teenusepakkuja käsitletav tervishoiuteenuse osutajana. Sellisel juhul annab Kasutaja Üldtingimuste aktsepteerimisega nõusoleku teenuse kui tervishoiuteenuse osutamiseks teenusepakkuja poolt.

2.3 Kui Kasutaja soetab teenuseid otse Antegenesilt, siis osutab Antegenes Kasutajale tervishoiuteenust.

Antegenes võib vahendada oma teenuseid nii tervishoiuteenuste kui muuliigiliste teenustena.

2.4 Kui teenuseid soetatakse kolmandate osapoolte vahendusel, siis sõltub osutatava teenuse liik teenust vahendava osapoole pakkumisest ja olemasolevatest lubadest teenuse pakkumiseks.

2.5 Antegenes vahendab oma teenuseid koostööpartneritele tervishoiuteenustena kui koostööpartner on omas jurisdiktsioonis registreeritud tervishoiuteenuse pakkujana.

2.6 Antegenes vahendab oma teenuseid kolmandatele osapooltele teenuste, kuid mitte tervishoiuteenustena, kui koostööpartner, kellele teenust vahendatakse, ei ole omas jurisdiktsioonis registreeritud tervishoiuteenuse pakkujana.

2.7 Läbi kolmandate osapoolte tellitud testi täitmise käigus otse Antegenesile esitatavate lisateenuste osas saab Kasutajast Antegenesi patsient ja Antegenes osundab tervishoiuteenust tellitud teenuse mahus.

2.8 Üldtingimusi käsitatakse tervishoiuteenusena pakkumise korral Eesti Vabariigis kehtiva võlaõigusseaduse tähenduses tervishoiuteenuse osutamise lepingu tüüptingimustena.

2.9 Pakutavate teenuste osana avab Kasutaja ise või Antegenes Kasutajale konto Antegenesi infosüsteemis, mida kasutatakse teenuse protsesside haldamiseks. Teenus kestab kuni konto on aktiivne.

2.10 Tervishoiuteenusena pakutavate teenuste tulemused edastatakse, vastavalt kehtivale seadusele, ka Eesti Tervise Infosüsteemi (digilugu.ee), mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Sellega seotud küsimuste korral võib isik ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse Kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee. Patsiendil on võimalik infosüsteemis olevate andmetega tutvuda ja Patsiendil on kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused Tervise infosüsteemis hoitavate andmete suhtes, s.h sulgeda andmed nii, et need ei ole kellelegi kättesaadavad.

2.11 Teenusepakkujal on õigus Üldtingimusi muuta, avaldades muudetud Üldtingimused veebikeskkonnas. Muudetud Üldtingimused rakenduvad juhtudel, kui Kasutaja jätkab Antegenesi teenuste kasutamist või pärast 30 päeva möödumist muudetud Üldtingimuste postitamisest veebilehele, kui selle aja jooksul pole Kasutaja teinud kirjalikku avaldust Üldtingimustega mittenõustumise kohta. Vastava kirjaliku avalduse esitamise korral loetakse teenus vastava Kasutaja osas lõpetatuks.

3. Nõusolek teenuse osutamiseks

3.1 Teenuse osutamise jaoks on vajalik Kasutaja nõusolek. Seadustest tulenevalt võib olla teenuste pakkumiseks täiendavaid nõusolekuid, näiteks informeeritud nõusoleku vorm. Kasutaja saabumisel teenusepakkuja juurde teenuse saamiseks, teenuse tellimisel veebikeskkonna või kolmandate osapoolte vahendusel, eeldatakse Kasutaja nõusolekut teenuse osundamiseks. Vajadusel ja seadusega nõutud juhtudel vormistatakse Patsiendi nõusolek teenuse osutamiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kas paberil või elektrooniliselt.

3.2 Antegenesi teenused ei ole mõeldud alla 18-aastastele isikutele. Üldtingimustega nõustumiseks, teenuste tellimiseks ja muude nõusolekuvormidega nõustumiseks peab Kasutaja või tema esindaja olema vähemalt 18-aastane ning igasuguseid geneetilisi andmeid või terviseandmete käsitlemist nõudvaid teenuseid saab samuti tellida samuti vähemalt 18-aastastele isikutele.

3.3 Uuringu raames teenuse saamise korral on teenus mõeldud konkreetsele uuringu sihtrühmale, mille üheks kriteeriumiks võib olla vanus.

3.4 Piiratud teovõimega Kasutaja puhul saab nõusoleku teenuse osutamiseks anda seaduslik esindaja, v.a kui Kasutaja on suuteline ise vastutustundlikult kaaluma teenuse osutamise poolt ja vastuväiteid. Teenusepakkuja ei pea järgima seadusliku esindaja otsust, kui see ilmselgelt kahjustab Patsiendi huve.

3.5 Antegenesi teenuseid vahendavad koostööpartnerid (s.h tervishoiuteenuste pakkujad) tagavad, et neil on juriidiline õigus Antegenesi teenuseid vahendada ning et seejuures on tagatud Kasutaja teadlikkus teenuste sisust, puudustest ja kasudest ning vajadusel kogutakse ja hallatakse vajalikke nõusolekuid.

3.6 Geneetilisteks testimiseks loovutatud andmeid on võimalik kasutada teiseste testide teostamiseks. Järgnevate testide teostatamiseks on vajalik täita uus nõusolekuvorm.

4. Teenuse tellimine ja selle eest tasumine

4.1 Antegenesi teenused võivad olla tasulised ning nende eest tasumise kord on kehtestatud vastavalt Antegenesi kehtivale hinnakirjale. Teenusepakkuja võib hinnakirja muuta. Tasumisel kohaldatakse seda hinnakirja versiooni, mis kehtib konkreetse teenuse tellimise hetkel.

4.2 Teenuse tellimiseks valib Kasutaja või vastavalt volitatud koostööpartner sobiva teenuse ning Kasutaja tasub tellitud teenuse eest kas elektrooniliselt veebikeskkonnas või teenusepakkuja asukohas sularahas või pangakaardiga. Tasuta uuringus osalemise korral tasumist ei toimu.

4.3 Koostööpartnerid edastavad kogutud tellimused Antegenesile läbi kokkulepitud elektroonsete või muude kanalite ühes lepinguliselt kokku lepitud tellimuse täitmiseks vajaminevate andmetega.

4.4 Veebikeskkonnas elektrooniliselt tasulise tellimuse esitamine – Kasutaja sisestab valitud teenused ostukorvi ning täidab tellimuse esitamiseks nõutud väljad. Teenuse makseviisidest on valikus LHV, Swedbank, SEB, PayPal ning arvega maksmine. Makseid võetakse vastu eurodes. Pärast makse laekumist tuleb Kasutaja meilile ostukinnitus.

4.5. Tasuta uuringuteenuste korral kuvatakse Kasutajale uuringuprotessile vastavad juhised teenuse tasuta saamiseks.

4.6 Juhul kui teenus on tellitud otse Antegenesist ja tellitava teenuse käigus pole veel teostatud olulise keerukusega samme (teostamata on laboriprotseduurid, pole toimunud konsultatsioone või väljastatud teenuste tulemusi) ning möödunud pole rohkem kui 14 päeva tellimuse esitamisest, siis on võimalik Kasutajal tellitud teenusest taganeda, esitades teenusepakkujale alates teenuse eest tasumisest ühemõttelise taganemisavalduse. Taganemisavaldust on Kasutajal võimalik teenusepakkujale edastada e-posti aadressil info@antegenes.com.

4.7 Kui Kasutaja taganeb tellitud teenusest vastavalt Üldtingimuste punktile 4.6, tagastatakse tema poolt teenuse eest tasutu hiljemalt 14 päeva jooksul arvates üldtingimuste punktis 4.6 nimetatud taganemisavalduse jõudmisest teenusepakkujani. Juhul kui teenuse tellimus sisaldas genotüpiseerimistarvikuid ning nende saatmist, siis tagastatakse tasutud summa, millest arvestatakse maha logistilised kulud ning proovivõtuvahendite  kulud.

4.8 Juhul kui teenus on tellitud teenusepakkuja koostööpartneritelt, siis esitatakse taganemisavaldused vastavate asutuse esindajale.

4.9 Uuringus saadava teenuse korral on taganemine vastavalt uuringu nõusoleku vormis sätestatule.

4.10 DNA proov tuleb tagastusaadressile tagastada nii kiiresti kui võimalik, aga mitte hiljem kui 12 kuu möödudes tarvikute välja saatmisest. Vastavatel juhtudel võivad uute tarvikute saatmisel lisanduda nende saatmise kulud.

5. Teenusprotsessid

5.1 Teenuse osana luuakse Kasutajatele Antegenesi infosüsteemi konto, mille kaudu hallatakse teenusprotsesse.

5.2 Kui Kasutaja tellib Antegenesilt teenuseid otse läbi Antegenesi või võimaldab seda teenuseid vahendav koostööpartner, siis on Kasutajal võimalik hallata oma tellimusi läbi Antegenesi infosüsteemiga seonduva kasutajaportaali MyAntegenes.

5.3 Antegenes ei küsi kunagi oma Kasutajatelt nende kontode paroole. MyAntegenes Kasutajad saavad keskkonda sisse logida kas e-maili ja salasõnaga või läbi eID isikutuvastusvahendite. E-mail ja salasõna on konfidentsiaalsed ning nende turvamise eest vastutab Kasutaja. Salasõna kaotuse korral on võimalik see iseseisvalt läbi veebikeskkonna taastada.

5.4 Kasutajate iseseisval kontakteerumisel teenusepakkuja klienditeeninduse, nõustajate või muude ametiisikutega võidakse Kasutajal paluda oma isik tuvastada. Antegenes ei saa tagada Kasutaja poolt saadetud informatsiooni täielikku konfidentsiaalsust, kui teabevahetus toimub läbi teenusepakkuja valduses mitte olevate infokanalite (nt. avalik wi-fi, turvamata andmeliiklus). Kasutaja vastutab oma konto ja kontrolli all olevate tegevuste ja nende turvalisuse eest.

5.5 Kõigi MyAntegenes Kasutajate puhul on tarvilik Kasutaja isikutuvastus (Antegenes kasutab Veriff OÜ või Dokobit UAB isikutuvastusteenuseid), testi teostamiseks vajalike isikuandmete lisamine ning tellitud testidega seonduvate nõusolekuvormide täitmine. Geneetilisi andmeid kasutavaid analüüse ei teostata enne isikutuvastust ja testipõhiste nõusolekute andmist.

5.6 Kui MyAntegenes Kasutaja teenuses sisalduvad laboratoorsed teenused ning DNA materjali genotüpiseerimine, siis võib Kasutajal olla tarvilik temale saadetud DNA proovi koodi registreerimine, mis on leitav karbilt ja proovimaterjalilt vastavalt karbis leiduvatele juhistele.

5.7 Kui MyAntegenes Kasutaja tellitud teenuses ei sisaldu laboratoorseid teenuseid, siis võib olla tarvilik välistest allikatest DNA andmete süsteemi sisene üleslaadimine. Hetkel toetame andmeid, mis on loodud Eesti Geenivaramu pakutavate teenuste käigus.

5.8 Kui MyAntegenes Kasutaja on tellinud lisateenusena ka geneetilise konsultatsiooni, siis on võimalik vabatahtlikult vastata testiga seonduvatele küsimustele, mis annab konsultandile lisainformatsiooni Kasutaja tervisliku seisukorra kohta.

5.9 Konsultatsioonile registreerimine käib läbi eKliiniku online-broneerimissüsteemi ning see võimalus avaneb vastavates õigustes Kasutajatele pärast raportite nähtavaks tegemist.

5.10 Erinevate protsessisammude käigus võidakse Antegenesi poolt Kasutajale saata teenusprotsessi käigust ülevaateid andvaid e-maile.

5.11. Antegenesi teenuseid võidakse pakkuda ka ilma MyAntegenes keskkonna ligipääsuta, mille puhul haldab vastavaid protsesse vastutav koostööpartner.

5.12 Geneetiliste testide tulemusraporteid võidakse Patsiendile teha kättesaadavaks kas otseselt läbi MyAntegenes Kasutajakeskkonna ja/või Kasutaja poolt heaks kiidetud koostööpartneri ja/või muul kokkulepitud turvalisel ja seaduslikul moel. Raportite valmides saadetakse Kasutajatele iga valmiva raporti kohta e-mail.

5.13 Juhtudel kui Antegenes vastutab genotüpiseerimise eest, aga DNA genotüpiseerimine ei osutu edukaks ning samas pole alust kahtlustada teadlikult pahatahtlikku käitumist (sobimatu bioloogilise materjali saatmine või selle rikkumine muul moel), siis võidakse teenuse käigus proovida DNAd eraldada seni kasutamata proovimaterjalist või saata Kasutajale tasuta üks uus proovimaterjalide võtmise komplekt.

6. Geneetiline konsultatsioon

6.1. Geneetiline konsultatsioon (Konsultatsioon) on Antegenesi hinnakirjajärgne tervishoiuteenus, mille käigus selgitab meditsiinitöötaja Kasutajale talle teostatud geneetiliste riskitestide tulemusi.

6.2 Konsultatsioonile on võimalik registreerida pärast riskiskooride testide raportite kättesaamist kas läbi MyAntegenes portaali või muude kokkulepitavate vahendite. Uuringus osalemise korral toimub vajadusel konsultatsioon vastavalt uuringutingimustele, millest Kasutajat uuringu teostaja poolt informeeritakse.

6.3 Konsultatsioon toimub üldjuhul videosilla vahendusel, kuid võidakse soovi korral teostada ka läbi telefoni või muude meetmete.

6.4 Konsultatsioonile registreerimise järgselt saadab teenusepakkuja Kasutajale tema poolt sisestatud e-posti aadressile konsultatsioonikutse, mis sisaldab nii videokonsultatsiooni linki ja parooli videokonsultatsiooniga ühinemiseks kui ka konsultatsiooni juhendmaterjale. Kasutajale saadetud link ja parool on kasutamiseks ainult õigustatud isikule ehk konsultatsioonile registreerunud ja lingi saanud Kasutajale isiklikult. Kasutaja kohustub saadetud linki ja parooli teiste isikutega mitte jagama.

6.5 Kasutaja soovil on võimalus saada konsultatsiooni teenusepakkuja meditsiiniasutuses kohapeal aadressil (Raatuse 21, 50603 Tartu või Linnamäe tee 3, 13912 Tallinn). Kasutajaga lepitakse kokku konsultatsiooni aeg ja koht ning Kasutaja saabub kokkulepitud ajal konsultatsiooni toimumise asukohta.

6.6 Teenusepakkujal on õigus lükata vastuvõtt edasi ettenägematu töökorraldusliku probleemi tõttu, näiteks töötaja haigestumise või meditsiiniseadme rike, millal ei ole teenuse osutamine kokku lepitud vastuvõtuajal võimalik. Sellisel juhul teenusepakkuja teavitab Kasutajat vastuvõtu edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub välja uue vastuvõtuaja.

7. Kasutaja deklaratsioonid

7.1 Antegenesi teenuseid kasutades kinnitab Kasutaja, et on tutvunud, mõistab ja on nõus järgnevate enda kohta käivate punktidega.

7.2 Kasutaja esitab Antegenesi teenuste saamisel alati tõest informatsiooni. Esitatavad isikuandmed ning proovid pärinevad teenuse käigus Kasutajalt või on vahendatud Kasutajalt tema seaduslikult esindaja poolt teenuse saamiseks vajalikus ulatuses. Kasutaja kinnitab, et DNA proov ja/või andmed pärinevad samalt isikult, kes teenuse käigus tuvastatakse ja kes kinnitab nõusolekuvormi.

7.3 Kasutaja annab Antegenesile ning selle Volitatud Töötlejatele loa töödelda oma geneetilisi andmeid ning avaldada selle põhjal tehtavate analüüside tulemusi endale ja endi poolt autoriseeritud kolmandatele osapooltele. Kasutaja võtab vastutuse sellega kaasnevates kaasuvates asjaoludes.

7.4 Kasutaja kinnitab arusaamist, et Antegenesi geneetilisi teste ei kasutata haiguste diagnoosimiseks vaid need annavad tõenäosuslikke hinnanguid vastavate haiguste kujunemisele. Väga kõrged riskihinnangud ei tähenda kindlat haiguse kujunemist. Samuti ei välista haiguse teket ka väga madalad riskihinnangud.

7.5 Kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane. Kasutaja saab aru, et igale geneetilist testi sisaldavale teenusele on määratud soovituslik vanusegrupp, kus selle oodatav kasu on kõige suurem.

7.6 Kasutaja saab aru, et Antegenes töötleb isikuandmeid Eestis (Euroopa Liit) asuvatel serveritel ja et Kasutaja DNA proovi ja selle tulemeid võidakse töödelda väljaspool Kasutaja asukohariiki.

7.7 Kasutaja mõistab, et tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse teenuse pakkumisel vastavalt Antegenesi Privaatsustingimustele ja kehtivale õigusele.

7.8 Kasutaja saab aru, et Antegenesi testide toimimist on hinnatud peamiselt  Euroopa päritolu rahvastike andmetel.

7.9 Kasutaja kannab vastutust oma andmete kolmandate, Teenuseprotsessi mitte Antegenesi poolt kaasatud osapooltega jagamise eest.

8. Teenuse osutamisest keeldumine

8.1 Teenusepakkujal on õigus Kasutajale teenuse osutamisest keelduda või rakendada muid proportsionaalseid sh. juriidilisi meetmeid, kui:

8.1.1 Kasutaja soovib saada teenust, mille osutamine tooks Kasutaja tervisele kaasa suurema riski kui teenuse osutamata jätmine.

8.1.2 Kasutaja soovib saada teenust, mille osutamine võib seada ohtu teenusepakkuja töötaja või kolmanda isiku tervise.

8.1.3 Teenusepakkujal ei ole tegevusloa kohaselt õigust Kasutajale soovitud teenust osutada või puudub ajutiselt erialane kompetents konkreetse teenuse osutamiseks.

8.1.4 Kasutaja rikub oma kohustusi, mis tulenevad suuliselt või kirjalikult kokkulepitud teenuse osutamise tingimustest või õigusaktidest.

8.1.5 Kasutaja ei avalda teenusepakkujale teenuse osutamiseks vajalikku teavet.

8.1.6 Kasutaja rikub teenusepakkujale teenuse osutamiseks vajaliku kaasabi kohustust, sh ei nõustu põhiteenuse osutamisega kaasnevate teenustega, ilma milleta ei ole põhiteenuse osutamine võimalik.

8.1.7 Teenusepakkuja töötajal ei ole võimalik Kasutajaga temale arusaadavas keeles suhelda ning Kasutajal ei ole võimalik kaasata tõlki, mistõttu võib teenus osutuda Kasutajale ebasobivaks või tervisele ohtlikuks.

8.1.8 Kasutajal esinevad vastuvõtule tulles teenusepakkuja töötaja hinnangul joobele viitavad tunnused.

8.1.9 Kasutaja käitub teenusepakkuja töötajaga ebaviisakalt.

8.1.10 Kasutaja rikub teenuse osutamise eest teenusepakkujale tasu maksmise kohustust.

8.1.11 Kasutaja taotleb talle teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus Üldtingimustega.

8.1.12 Teenuse käigus on Kasutaja esitanud teenusepakkujale valeandmeid või esitanud endale mittekuuluvaid proove.

8.1.13 Kasutaja poolt on toimunud omavoliline ja mitte eesmärgipärane Antegenesi intellektuaalomandi kasutamine või teenuste kasutamine/vahendamine.

8.1.14 Kasutaja teeb pahatahtlikke katseid teenuse pakkumise läbiviimise takistamiseks.

9. Teenuse osutamise lõpetamine

9.1 Kasutajale kohanduvad üldtingimused kehtivad kuni teenuse lõpetamiseni ja/või konto sulgemiseni Kasutaja enda või Antegenesi poolt.

9.2 Teenust saab lõpetada, esitades selleks Antegenesile avalduse kasutajakonto sulgemiseks, teenuse lõpetamiseks ja andmete kustutamiseks. Pärast avalduse esitamist saadetakse kontakt e-mailile teine kinnituse küsimine, millele vastamise järel teenus lõpetatakse.

9.3 Teenuse lõpetamise protseduur võib võtta kuni 30 päeva alates vastava menetluse algusest. Sellisel juhul lõpetatakse automaatselt nõusolek, mis on antud muudele Antegenesi nõusoleku vormidele (sh. nõusolekud teabealaste materjalide saatmiseks ning koostööprojektides osalemiseks).

9.4 Teenuse lõpetamise soovi esitamise korral peatatakse kõik pooleli olevad teenusprotsessid.

9.5 Konto kustutamise järel võib Antegenes kehtivast õigusest tulenevalt säilitada mõningaid kasutatud andmeid, mis võib tulla tervishoiuteenuse andmete säilitamise kohustusest või muudest juriidilistest põhjustest.

9.6 Isikuandmed, mis on varasemalt pseudonoümiseeritud, anonümiseeritud, agregeeritud, avaldatud, varundatud või jagatud vastavalt Privaatsustingimustes sätestatule ei pruugi olla muutmiseks või kustutamiseks kättesaadavad.

9.7 Antegenes võib kehtiva õigusega kooskõlla jäädes igal ajal Kasutajaga teenuse lõpetada ning piirata ligipääsu, kui Kasutaja on rikkunud või on näidanud üles kavatsust rikkuda Üldtingimusi, teenuse lõpetamist kohustab kehtiv õigus või selle pakkumine osutub ebaseaduslikuks või Antegenes ei saa enam Kasutaja asukohariigis oma teenuseid pakkuda.

10. Mida tuleb Antegenesi teenuste kasutamisel täiendavalt arvestada

10.1 Teenusepakkuja kinnitab, et rakendab vajalikke meetmeid osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks. Teenusepakkuja teeb kõik mõistlikud pingutused tagamaks, et teenuse tulemused on täpsed ja tõepärased. Vaatamata teenusepakkuja pingutustele ei ole võimalik välistada täies ulatuses võimalust, et teenuse osutamise raames teenusepakkuja poolt Patsiendi terviseseisundi kohta antav teave ei ole täpne või tõepärane.

10.2 Antegenesi teenustel antavad geneetiliste andmete tõlgendused võivad esile kutsuda kõikvõimalikke negatiivseid ja positiivseid tundeid ning psühholoogilise seisundi muutuseid.

10.3 Laboratoorsel analüüsil ja bioinformaatilisel töötlemisel võib erinevatel põhjustel Kasutaja proovi töötlemine ebaõnnestuda ning analüüsiproovi lõpptulemuses võib esineda teatud ulatuses juhuslikku varieeruvust.

10.4 Erinevad samale tunnusele teostatavad polügeensed riskiskoorid võivad anda erinevaid tulemusi sõltuvalt riskiskoori kaasatud geneetilistest variantidest ning nende kaaludest.

10.5 Antegenesi riskiskoorid põhinevad kiiresti areneval teadusel, mis võib tulevikuandmete lisandudes täieneda, paraneda või muutuda. Sellega võivad kliinilised soovitused ajas täieneda ja muutuda.

10.6 Antegenesi teenused ei ole analoogilised patogeensete monogeensete variantide analüüsiga. Selliste analüüside puhul mõjutavad üksikud geneetilised variandid haiguse tõenäosust väga suurel määral, nt BRCA geenivariantide analüüs rinnavähi puhul. Antegenesi testid ei analüüsi neid harvu patogeenseid monogeenseid variante.

10.7 Antegenesi teenustes välja antavad haiguste absoluutriskid arvestavad lisaks Kasutaja isikuandmetele ka Kasutaja poolt esitatud isikutuvastamise aluseks kasutatava dokumendi väljastanud riigi epidemioloogilisi haigusnäitajaid (vanuseline ja sooline haiguse esinemissagedus, -suremus).

11. Vaidluste lahendamine ja vastutus

11.1 Üldtingimustest ja teenuse osutamise käigus tulenevad vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Käesolevast tulenevate vaidluste kohtualluvus on Tartu Maakohus, Eesti. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

11.2 Teenusepakkuja ei vastuta teenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui teenusepakkuja töötaja on Kasutajat võimalikest riskidest ja tagajärgedest teavitanud ning Kasutaja on andnud nõusoleku teenuse osutamiseks.

11.3 Tellitud teenus loetakse üle vaadatuks ja vastuvõetuks, kui Kasutaja ei edasta teenusepakkujale mõistliku aja jooksul alates teenuse tulemuste Kasutajale kättesaadavaks tegemisest teenuse tulemuste kohta pretensiooni. Kasutaja saab koos põhjendustega teenusepakkujale pretensioone esitada aadressil info@antegenes.com või kohapeal.

11.4 Teenusepakkuja ei vastuta selliste tagajärgede eest, mis tulenevad sellest, et teenuse Kasutaja ei ole järginud talle antud juhiseid.

11.5 Teenuse osutamisel vastutab teenusepakkuja ka temale teenust osutavate teiste juriidiliste isikute tegevuse ning teenuse osutamiseks kasutatavate seadmete vigade eest.

11.6 Seaduse kohaselt peab teenusepakkuja ja tervishoiuteenust vahetult osutava tervishoiutöötaja vastutuse aluseks olevat asjaolu tõendama teenuse Kasutaja ehk patsient, välja arvatud juhul, kui patsiendile tervishoiuteenuse osutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.

11.7 Tervishoiuteenuse kasutaja kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on viis aastat alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama teenusepakkuja kohustuse rikkumisest ja kahju tekkimisest.

11.8 Teenusepakkuja vastutab oma kohustuste rikkumise eest terviseteenuse osutamisel võlaõigusseaduse käsunduslepingu sätete alusel. Teenusepakkuja vastutab terviseteenuse osutamisel oma kohustuse rikkumisega tekitatud üksnes otsese varalise kahju eest ning summas, mis ulatub osutatud teenuse kümnekordse tasuni. Teenusepakkuja ei vastuta terviseteenuse osutamisel oma kohustuse rikkumisega tekitatud kaudse varalise kahju või mittevaralise kahju eest.

11.9 Tervishoiuteenuse osutamise üle teostab järelevalvet Terviseamet, registri number 70008799, Paldiski mnt 81, 10619, Tallinn, tel 6943500, e-post kesk@terviseamet.ee. Teenusepakkuja vastu tekkinud pretensioonide korral on Patsiendil õigus esitada Terviseametile vastavasisuline kaebus või avaldus. Täpsemat teavet kaebuse või avalduse esitamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt (terviseamet.ee).