fbpx

Kasutustingimused

OÜ ANTEGENES TEENUSTE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad üldtingimused käsitlevad OÜ Antegenes (registrikood 14489312, aadress Raatuse 77, Tartu 50603) (teenusepakkuja) ja OÜ Antegenes teenuseid / tooteid telliva isiku (patsient) õigusi ja kohustusi teenusepakkuja teenuste tellimisel ja veebiaadressil antegenes.com (veebikeskkond) loodud kasutajakonto kasutamisel.

1. Üldtingimuste ulatus

1.1 Üldtingimused sätestavad teenusepakkuja ning patsiendi õigused, kohustused ja vastutuse patsiendile teenuse osutamisel.

1.2 Üldtingimusi käsitatakse võlaõigusseaduse § 760 tähenduses tervishoiuteenuse osutamise lepingu tüüptingimustena.

1.3 Tervishoiuteenuse osutamise lepingu moodustavad üldtingimused ning patsiendiga eraldi suuliselt või kirjalikult kokkulepitud tingimused. Lisaks eeltoodule reguleerivad isikute vahelisi suhteid patsiendile teatavaks tehtud sisereeglid (nt arstide vastuvõtuajad, teenusepakkuja sisekorrad, patsiendi hea tava) ning asjakohased Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktid (sh võlaõigusseadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus, ravikindlustuse seadus, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.4 Üldtingimustes ning muudes poolte suhteid reguleerivates dokumentides sätestatu vastuolu korral kohaldatakse üldtingimusi.

1.5 Teenusepakkujal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudetud üldtingimused veebikeskkonnas.

2. Teenuse sisu ja nõusolek teenuse osutamiseks

2.1 Teenuseks loetakse teenusepakkuja poolt kasutavaid teenuseid, mis on loetletud teenuspakkuja kodulehel. Teenuste nimekiri võib ajas muutuda.

2.2 Teenuse näol on tegemist tervishoiuteenusega ning teenusepakkuja on käsitletav tervishoiuteenuse osutajana. Tervishoiuteenused on muuhulgas uuringud, analüüsid ja arsti konsultatsioon. Üldtingimuste aktsepteerimisega annab patsient nõusoleku teenuse kui tervishoiuteenuse osutamiseks teenusepakkuja poolt. Aktsept loetakse antuks hetkest, kui patsient on avaldanud soovi broneerida teenusepakkuja vastuvõtuaega või kui patsient on veebikeskkonnas enne teenuse eest tasumist nõustunud teenuste osutamise üldtingimustega.

2.3 Sobiva teenuse valimiseks ja/või analüüsitulemuste selgitamiseks on patsiendil võimalik tellida arsti konsultatsiooni teenus (arsti konsultatsioon). Arsti konsultatsiooni tellimiseks valib patsient veebikeskkonnas või teenusepakkuja patsienditeenindaja abil sobiva arsti, konsultatsiooni tüübi (kohaletulek või telefonikonsultatsioon), koha ja aja ning patsient tasub tellitud teenuse eest kas elektrooniliselt veebikeskkonnas või teeninduspunktis kohapeal sularahas või pangakaardiga.

2.4 Pärast arsti konsultatsiooni jaoks aja kokkuleppimist võib patsient kokkulepitud aega erandina muuta ja tühistada, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud aja saabumist. Patsient võib arsti konsultatsiooni aega muuta ka veebikeskkonnas oma kasutajakonto vahendusel. Patsient võib arsti konsultatsioonist ka loobuda, teavitades teenusepakkujat sellest e-posti aadressil info@antegenes.com 14 päeva jooksul pärast teenuse eest tasumist. Kui patsient loobub arsti konsultatsioonist, tagastatakse talle tema poolt arsti konsultatsiooni eest tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teenusepakkuja teavitamisest.

2.5 Kui patsient ei ilmu arsti konsultatsioonile kokkulepitud ajaks ning ei ole kokkulepitud aega muutnud, patsiendile teenust ei osutata ning teenuse eest tasutut ei tagastata.

2.6 Teenusepakkuja kinnitab, et rakendab vajalikke meetmeid osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks. Teenusepakkuja teeb kõik mõistlikud pingutused tagamaks, et teenuse tulemused on täpsed ja tõepärased. Vaatamata teenusepakkuja pingutustele, ei ole võimalik välistada täies ulatuses ohtu, et teenuse raames teenusepakkuja poolt patsiendi terviseseisundi kohta antav teave ei ole täpne või tõepärane.

2.7 Teenuse osutamine toimub üksnes patsiendi nõusolekul. Patsiendi saabumisel teenusepakkuja juurde teenusele või teenuse tellimisel veebikeskkonna vahendusel eeldatakse patsiendi nõusolekut teenuse osutamiseks. Vajadusel ning seadusega nõutud juhtudel vormistatakse patsiendi nõusolek tervishoiuteenuse osutamiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.8 Piiratud teovõimega patsiendi puhul annab nõusoleku teenuse osutamiseks patsiendi seaduslik esindaja, v.a kui patsient on suuteline ise vastutustundlikult kaaluma teenuse osutamise poolt ja vastuväiteid. Teenusepakkuja ei pea järgima seadusliku esindaja otsust, kui see ilmselgelt kahjustab patsiendi huve.

2.9 Patsient võib teenuse osutamiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Avaldus nõusoleku tagasivõtmiseks vormistatakse alati kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.10 Kui patsient võtab teenuse osutamiseks antud nõusoleku tagasi pärast teenuse osutamise alustamist ning

2.10.1 tervishoiutöötajal on võimalik teenuse osutamine katkestada, ilma et sellega kaasneks risk patsiendi elule või edasisele tervisele, katkestab tervishoiutöötaja teenuse osutamise;

2.10.2 tervishoiutöötajal ei ole võimalik teenuse osutamist katkestada, ilma et sellega kaasneks risk patsiendi elule või edasisele tervisele, teeb tervishoiutöötaja enne teenuse osutamise katkestamist toimingud, mis on minimaalselt vajalikud, et katkestada teenuse osutamine ilma patsiendi elu ja tervisega riskimata.

2.11 Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda lubamatuks nõusoleku tagasivõtmiseni osutatud teenuse osutamist.

2.12 Kui patsient on teadvuseta või ei ole muul põhjusel võimeline tahet väljendama ja patsiendil ei ole seaduslikku esindajat või seaduslikku esindajat ei ole võimalik kätte saada, on teenuse osutamine lubatud nõusolekuta, kui teenuse osutamine on patsiendi huvides ja vastab patsiendi poolt varem avaldatud tahtele või eeldatavale tahtele ning teenuse viivitamatu osutamata jätmine oleks ohtlik patsiendi elule või kahjustaks oluliselt patsiendi tervist.

2.13 Patsiendi varem avaldatud või eeldatav tahe tuleb vastavalt võimalustele selgitada välja patsiendi omaste kaudu. Patsiendi omakseid tuleb teavitada patsiendi terviseseisundist, teenuse osutamisest ja sellega kaasnevatest ohtudest, kui see on asjaolude kohaselt võimalik.

2.14 Omasteks loetakse patsiendi abikaasat, vanemaid, lapsi, õdesid ja vendi. Omasteks võib lugeda ka muid patsiendile lähedasi inimesi, kui see tuleneb patsiendi elukorraldusest, näiteks patsiendi elukaaslast.

3. Teenuse tellimine ja selle eest tasumine

3.1 Teenuse tellimiseks valib patsient või teenusepakkuja veebikeskkonna vahendusel patsiendile sobiva teenuse ning patsient tasub tellitud teenuse eest kas elektrooniliselt veebikeskkonnas või teenusepakkuja asukohas kas sularahas või pangakaardiga.

3.2 Veebikeskkonnas elektrooniliselt tellimuse eest tasumine:

Patsient tutvub teenuse informatsiooniga, valib endale sobiva teenuse, lisab selle ostukorvi ning täidab tellimuse esitamiseks nõutud väljad. Teenuse makseviisidest on valikus Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank ja Pocopay ning makseid võetakse vastu eurodes. Pärast makse laekumist tuleb patsiendi meilile ostukinnitus.

3.3 Patsient maksab teenusepakkujale tellitud teenuste eest tasu esitatud teenuste hinnakirja alusel. Teenusepakkuja võib hinnakirja muuta. Tasumisel kohaldatakse seda hinnakirja versiooni, mis kehtib konkreetse teenuse tellimise hetkel.

3.4 Kui patsiendile ei ole veel teenust osutatud, on patsiendil õigus tellitud teenusest taganeda, esitades teenusepakkujale 14 päeva jooksul alates teenuse eest tasumisest ühemõttelise taganemisavalduse. Taganemisavaldust on patsiendil võimalik teenusepakkujale edastada e-posti aadressil info@antegenes.com.

3.5 Kui patsient taganeb tellitud teenusest vastavalt üldtingimuste punktile 3.4, tagastatakse talle tema poolt teenuse eest tasutu hiljemalt 14 päeva jooksul arvates üldtingimuste punktis 3.4 nimetatud taganemisavalduse jõudmisest teenusepakkujani.

4. Teenuse tulemuste edastamine

4.1 Teenusepakkuja teeb patsiendi tellitud teenuse tulemused patsiendile kasutajakonto või patsiendi soovil e-posti vahendusel kättesaadavaks.

4.2 Kui patsient on avaldanud soovi saada tulemustest teada telefoni teel, teeb teenusepakkuja oma parima pingutuse, et saada patsiendiga ühendust telefoni teel.

4.3 Vastavalt kehtivatele nõuetele, edastab teenusepakkuja tulemused ka Eesti Tervise Infosüsteemi (digilugu.ee), mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Sellega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee. Patsiendil on võimalik infosüsteemis olevate andmetega tutvuda ja patsiendil on kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused tervise infosüsteemis hoitavate andmete suhtes, s.h sulgeda andmed nii, et need ei ole kellelegi kättesaadavad.

5. Teenuse tulemuste konsultatsioon

5.1. Teenuse tulemuste kättesaamise järgselt on patsiendil võimalus ennast registreerida teenusepakkuja poolt läbiviidavale geneetilisele konsultatsioonile.

5.1.1 Läbi veebi toimuva konsultatsiooni jaoks saadab teenusepakkuja registreerimise järgselt patsiendile tema poolt sisestatud e-posti aadressile konsultatsioonikutse – videokonsultatsiooni link ja parool videokonsultatsiooniga ühinemiseks. Patsiendile saadetud link ja parool on kasutamiseks ainult õigustatud isikule ehk konsultatsioonile registreerunud ja lingi saanud patsiendile isiklikult. Patsient kohustub saadetud linki ja parooli teiste isikutega mitte jagama.

5.1.2 Patsiendi soovil on võimalus saada konsultatsiooni teenusepakkuja meditsiiniasutuses (Raatuse 77, 50603 Tartu ja Linnamäe tee 3, 13912 Tallinn). Patsiendiga lepitakse kokku aeg ja koht ning patsient tuleb kokkulepitud ajaks meditsiiniasutusesse geneetilisele konsultatsioonile.

6. Poolte koostöö teenuse osutamisel

6.1 Patsient ja teenusepakkuja töötajad käituvad üksteisega viisakalt ja lugupidavalt.

6.2 Teenuse osutamise lepinguga kohustub teenusepakkuja:

6.2.1 osutama patsiendile teenust;

6.2.2 teavitama patsienti tema tervisega seotud asjaoludest, ravi käigust ja tulemustest;

6.2.3 hoidma saladuses teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku, terviseseisundi ja eraeluliste detailide kohta;

6.2.4 teenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama.

6.3 Teenuse osutamise lepinguga kohustub patsient:

6.3.1 tasuma teenuse osutamise eest tasu vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale;

6.3.2 avaldama oma parima arusaama järgi kõik teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud;

6.3.3 osutama kaasabi, mida teenusepakkuja teenuse osutamiseks vajab.

6.4 Parima võimaliku tulemuse saavutamiseks teavitab patsient temale teenust osutavat teenusepakkuja töötajat kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada tema terviseseisundit ja talle teenuse osutamist, näiteks tarvitatavad ravimid ja ebatervislikud harjumused.

6.5 Patsiendil on õigus olla aktiivselt kaasatud enda ravimise ja hea tervise hoidmise protsessi ning olla teenusepakkuja töötaja poolt vastuvõtuaja piires ära kuulatud.

6.6 Patsient ja teenusepakkuja teevad parima võimaliku tulemuse saavutamiseks koostööd. Patsient järgib teenusepakkuja töötaja antud soovitusi harjumuste ja elustiili muutmiseks, eesmärgiga hoida patsiendi head tervist ja tõsta tema elukvaliteeti.

6.7 Teenusepakkuja otsusele ja poolte kokkuleppel võib teenusepakkuja anda patsiendile infot telefoni või e-posti teel.

7. Vastuvõtu edasilükkamine

7.1 Teenusepakkujal on õigus lükata vastuvõtt edasi, kui:

7.1.1 see on teenusepakkuja hinnangul patsiendi seisundit arvestades mõistlik;

7.1.2 ettenägematu töökorraldusliku probleemi (näiteks töötaja haigestumise või meditsiiniseadme rikke) tõttu ei ole teenuse osutamine broneeritud vastuvõtuajal võimalik;

7.1.3 patsiendi ja teenusepakkuja töötaja vahel tekkinud konflikti tõttu on teenusepakkuja hinnangul mõistlik suunata patsient teise teenusepakkuja töötaja vastuvõtule;

7.1.4 patsiendi ettemaks vastuvõtu eest ei ole jõudnud teenusepakkuja arveldusarvele.

7.2 Teenusepakkuja teavitab patsienti vastuvõtu edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub välja esimese vaba vastuvõtuaja.

8. Teenuse osutamisest keeldumine

8.1 Teenusepakkujal on õigus patsiendile teenuse osutamisest keelduda, kui:

8.1.1 patsient soovib saada tervishoiuteenust, mille osutamine ei ole arstiteaduslikult põhjendatud;

8.1.2 patsient soovib saada teenust, mille osutamine tooks patsiendi tervisele kaasa suurema riski kui teenuse osutamata jätmine;

8.1.3 patsient soovib saada teenust, mille osutamine võib seada ohtu teenusepakkuja töötaja või kolmanda isiku tervise;

8.1.4 teenusepakkujal ei ole tegevusloa kohaselt õigust patsiendi soovitud teenust osutada või puudub ajutiselt erialane kompetents konkreetse teenuse osutamiseks;

8.1.5 patsient rikub oma kohustusi, mis tulenevad suuliselt või kirjalikult kokkulepitud teenuse osutamise tingimustest või õigusaktidest;

8.1.6 patsient ei avalda teenusepakkujale teenuse osutamiseks vajalikku teavet;

8.1.7 patsient rikub teenusepakkujale teenuse osutamiseks kaasabi osutamise kohustust, sh ei nõustu põhitervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate tervishoiuteenustega, ilma milleta ei ole

põhitervishoiuteenuse osutamine otstarbekas;

8.1.8 teenusepakkuja töötajal ei ole võimalik patsiendiga temale arusaadavas keeles suhelda ning patsiendil ei ole võimalik kaasata tõlki, mistõttu võib teenus osutuda patsiendile ebasobivaks või tervisele ohtlikuks;

8.1.9 patsiendil esinevad vastuvõtule tulles teenusepakkuja töötaja hinnangul joobele viitavad tunnused;

8.1.10 patsient käitub teenusepakkuja töötajaga ebaviisakalt;

8.1.11 patsient rikub teenuse osutamise eest teenusepakkujale tasu maksmise kohustust;

8.1.12 patsient taotleb talle teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus üldtingimustega.

9. Pretensioonide esitamine

9.1 Tellitud teenus loetakse üle vaadatuks ja vastuvõetuks, kui patsient ei edasta teenusepakkujale mõistliku aja jooksul alates teenuse tulemuste patsiendile kättesaadavaks tegemisest teenuse tulemuste kohta pretensiooni. Patsient saab teenusepakkujale pretensioone esitada aadressil info@antegenes.com või kohapeal. Pretensioonis näitab patsient konkreetselt, millise teenuse tulemuse suhtes pretensioon on esitatud.

10. Vaidluste lahendamine ja vastutus

10.1 Käesoleva lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Käesolevast tulenevate vaidluste kohtualluvus on Tartu Maakohus. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

10.2 Teenusepakkuja ja tervishoiuteenust vahetult osutav tervishoiutöötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest tervishoiuteenuse osutamisel, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.

10.3 Teenusepakkuja ei vastuta tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui teenusepakkuja töötaja on patsienti võimalikest riskidest ja tagajärgedest teavitanud ning patsient on andnud nõusoleku tervishoiuteenuse osutamiseks.

10.4 Teenusepakkuja ei vastuta selliste tagajärgede eest, mis tulenevad sellest, et patsient ei ole järginud talle antud juhiseid.

10.5 Tervishoiuteenuse osutamisel vastutab teenusepakkuja ka temale teenust osutavate teiste juriidiliste isikute tegevuse ning tervishoiuteenuse osutamiseks kasutatavate seadmete vigade eest.

10.6 Seaduse kohaselt peab teenusepakkuja ja tervishoiuteenust vahetult osutava tervishoiutöötaja vastutuse aluseks olevat asjaolu tõendama patsient, välja arvatud juhul, kui patsiendile tervishoiuteenuse osutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.

10.7 Patsiendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on viis aastat alates ajast, mil ta sai teada teenusepakkuja või arsti poolt kohustuse rikkumisest ja kahju tekkimisest.

10.8 Teenusepakkuja vastutab oma kohustuste rikkumise eest terviseteenuse osutamisel võlaõigusseaduse käsunduslepingu sätete alusel. Teenusepakkuja vastutab terviseteenuse osutamisel oma kohustuse rikkumisega tekitatud üksnes otsese varalise kahju eest ning summas, mis ulatub osutatud teenuse kümnekordse tasuni. Teenusepakkuja ei vastuta terviseteenuse osutamisel oma kohustuse rikkumisega tekitatud kaudse varalise kahju või mittevaralise kaju eest.

10.9 Teenuse osutamise üle teostab järelevalvet Terviseamet, registri number 70008799, Paldiski mnt 81, 10619, Tallinn, tel 6943500, e-post kesk@terviseamet.ee. Teenusepakkuja vastu tekkinud pretensioonide korral on Patsiendil õigus esitada Terviseametile vastavasisuline kaebus või avaldus. Täpsemat teavet kaebuse või avalduse esitamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt (terviseamet.ee).